OVER ONS

begrip in de regio

BEHANDELINGEN

hoge kwaliteit

PRIJZEN

betaalbaar

ACTIES

nieuws

FOTO

collage

CONTACT

gegevens

 > algemene voorwaarden

WELKOM BIJ CARWASH AT HOME

 

1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Carwash at Home, hierna te noemen: “Carwash at Home”, en een Opdrachtgever waarop Carwash at Home deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2: Als de opdrachtgever gebruik wenst te maken van de aangeboden diensten dient een schriftelijke beschrijving gemaakt te worden van alle aanwezige schades en imperfecties aanwezig op het voertuig. Carwash at Home zal de opdrachtgever in beschikking stellen van een dergelijk formulier.
3: Indien Carwash at Home ter plaatse komt voor het behandelen van een voertuig dient er een goede ruime werkplek ter beschikking gesteld te worden. Indien dit niet het geval is kan Carwash at Home de opdracht annuleren en de kosten doorberekenen.

4: Na afloop van werkzaamheden dient opdrachtgever het
voertuig te controleren of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd, waarna facturatie zal plaats vinden.

5: Carwash at Home is niet aansprakelijk voor motorschade ontstaan
door het reinigen van de motorruimte d.m.v. hogedrukreiniger. Alle overige schade veroorzaakt door Carwash at Home worden vergoed d.m.v.bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

6: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de
wettelijke rente vermeerderd met 2% per maand in rekening te brengen waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand. De opdrachtgever is voorts gehouden ons te vergoeden alle kosten
die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, welke buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom zulks met een minimum van €150,-.

7: Carwash at Home is gerechtigd om één ieder zonder opgaaf van reden te weigeren.

8: Op alle door ons verrichte handelingen, waaronder door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9: Carwash at Home behoudt het recht zijn prijzen en artikelen zonder aankondiging te wijzigen.

10: 'Carwash at Home', 'Carwash at Home' en het 'Carwash at Home' logo zijn Intellectuele eigendomsrechten van Carwash at Home. Deze eigendommen mogen niet verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Carwash at Home.

 


 

Referenties

Milieu Voorwaarden Route

Carwash at Home
Jordy Draaiers
Nieuw Walden 80
1394 PE Nederhorst den Berg (Nabij Hilversum)
Telefoon: 06 - 27 08 43 33
E-mail: info@carwash-athome.nl

 

 

Handwassen

Stickers verwijderen

Interieur reinigen

Polijsten & waxen

Haal- en breng service

Antigeur behandeling

Steenslag lak reparatie